За нас

Фондация "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД" e неправителствена организация, действаща в обществена полза, регистрирана през м. Февруари, 2018г. В управителния и контролен съвет на Фондацията са включени хора с богат опит в организиране на дарителски кампании. В периода 2016-2018 г. в Разград са проведени няколко основни дарителски кампании, в подкрепа на значими проекти.

За последните две години са събраните средства от дарители, представители на местния бизнес и частни дарители е в размер на около 140 000 лв.

Два пъти годишно на традиционни балове, организирани в града, местната общност събира средно около 6000 лв.

Благодарение на опита, личните контакти и авторитета на представителите на УС на "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД” се очаква, че подобни средства ще бъдат генерирани ежегодно, като част от дейност на Фондацията.

През м. Декември, 2018 г., Фондация „Америка за България“ дари 150 000 лева на Обществен дарителски фонд” в Разград за проекта „Подкрепа за местната общност“. Целта на проекта е чрез "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД” да бъдат подкрепени както нови, така и утвърдени и припознати от Общността проекти.

 

Цели

Да подпомага развитието на общността в град Разград;
Да насърчава сътрудничеството между гражданите, местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
Да насърчава благотворителността и дарителството;
Да обединява ресурси (материални, финансови и човешки) и да създава междусекторни партньорства за решаване на местни проблеми в социалната сфера, здравеопазването, образованието, науката, културата, екологията, човешките права;
Да подпомага социално уязвими групи от населението за социалното им включване, интегриране и личностна реализация;
Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местно развитие;
Да подпомага дарителите при осъществяване на личните и корпоративните им благотворителни намерения чрез консултиране относно сфери и каузи, които са социално значими и се нуждаят от подкрепа;
Да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.

Мисия

Мисията на Фондацията е да развива местното дарителство като фактор за развитие и повишаване качеството на живот в общността. Фондът стимулира широкото гражданско участие за решаване на проблеми чрез акумулиране на дарителски средства за конкретни проекти, съдействащи за развитие на местната общност на територията на община Разград.

Приоритет на  Фондация "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД"  е  привличане на средства за културни, образователни и научни проекти, които ще подобрят условията на живот, удовлетвореността и реализацията на местната общност.

Управление

„ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД“ е учреден с обединените усилия и подкрепа на активни представители от различни сфери на обществения живот-  неправителствен сектор, бизнес, образование, човешки ресурси,  граждански сектор.

Управлението се осъществява от Управителен съвет, чрез  Председател на УС и се контролира от Контролен съвет.

Преседател на Фондацията и УС:

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ

Членове на УС:

ДИЯНА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА

ЙОНЕТА ЙОРДАНОВА КАРАСТОЯНОВА

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ ТАЧЕВ

ГАЛИНА ЙОСИФОВА СТАМАТОВА

ЮЛИЯН МАТЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИАНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА

Контролен съвет:

Марин Радоев Маринов

Вяра Дончева Иванова

Мартин Николаев Нешев